Abstracts 1 ( 2 )

ROB VAN DIJK
Cultuur als excuus voor een falende hulpverlening

Knelpunten in de hulpverlening aan migranten zijn in het verleden verklaard door te wijzen op de vreemde cultuur van de hulpvrager. Deze verklaring raakt de laatste tijd in diskrediet omdat de cultuur van de migrant te veel wordt gezien als een replica van de dorpscultuur in zijn land van herkomst. De gangbare cultuurkennis kan daardoor voor de hulpverlener ondeugdelijk gereedschap zijn. In deze context gaat het cultuurargument fungeren als alibi voor een falende hulpverlening. Structurele gebreken in de gezondheidszorg en het handelen van de hulpverlener blijven buiten beschouwing. Gepleit wordt voor een dynamisch cultuurbegrip in de analyse van de interactie tussen migranten en hulpverleners.

[migranten, falende gezondheidszorg, cultuur, Nederland]

Culture as an excuse for a failing health care

Problems in the provision of health care to migrants have often been explained by referring to their alien culture. This explanation has recently fallen into discredit, because of its basic assumption that the migrant's present culture is a replica of village culture in his home country. Knowledge of the traditional culture thus misleads health workers into blaming cultural factors for a failing health care system, at the same time disregard≠ing structural deficiencies. The author argues for a more dynamic concept of culture in analysing the interactions between migrants and health care workers.

[Migrants, failing health care, culture, Netherlands]

volledig artikel

ANNEMIEK RICHTERS
Moderniseringsprocessen en de gezondheid van vrouwen

De invloed van moderniseringsprocessen in de Derde Wereld op de gezondheid van vrouwen is een relatief nieuw aandachtsgebied in de medische antropologie. Dit artikel geeft een overzicht van thema's op dit terrein die de afgelopen vijftien jaar in de vrouwen-gezondheidsbeweging naar voren gebracht zijn. Op basis van enkele etnografische studies over de vrouw als genezer en de vrouw als patiŽnt wordt gewezen op de noodzaak van een feminisering van de medische antropologie en meer cultuurvergelijkend onderzoek naar de complexe relaties tussen veranderende politiek-economische omstandigheden, sekse-geslachtsverschillen, cultuur, ziekte-ervaring, ziekte-expressie en prevalentie en incidentie van klachten en kwalen van vrouwen. Deze noodzaak is een van de aanleidingen voor de conferentie 'Gender, Health and Development' die in oktober 1990 te Amsterdam gehouden zal worden.

[vrouwen, gezondheid, modernisering, ontwikkeling, derde wereld, gender]

Processes of modernization and women's health

The influence of modernization processes on the health of women in the third world is a relatively new field of study in medical anthropology. The article gives an overview * * of themes in this area as they have been brought forward in the women and health movement during the past fifteen years. Some ethnographic studies of women as healers and patients are briefly discussed. The author calls for a feminization of medical an≠thropology and for more comparative research on the complex relations between changing political-economic circumstances, sex-gender differences, the experience and expression of culture, and the prevalence and incidence of complaints and illness sym≠ptoms among women. This need for additional research is one of the reasons for the organization of a conference on 'Gender, Health and Development' to take place in Amsterdam, in October 1990.

[Women, health, modernization, development, third world, gender]

volledig artikel

MAURICE BLOEM & ERIC NATEROP
Hoe medicijnen worden voorgeschreven in West-Kalimantan, IndonesiŽ

In dit artikel wordt het voorschrijfgedrag onderzocht van gezondheidswerkers in het district Embaloh Hulu, West Kalimantan (IndonesiŽ), een geÔsoleerd en dunbevolkt gebied. De kennis en opleiding van de meeste gezondheidswerkers is beperkt. De behandeling van patiŽnten bestaat voornamelijk uit symptoombestrijding. De wijze van voorschrijven blijkt afhankelijk te zijn van diverse - niet medische - factoren zoals de beschikbaarheid van medicijnen, verlangens van patiŽnten en tegenstrijdige opvattingen bij het medisch personeel zelf.

[medicijnen, voorschrijfgedrag, Kalimantan, IndonesiŽ]

How medicines are prescribed in West Kalimantan, Indonesia

The authors examine the prescription of medicines by health care workers in the Em-baloh Hulu district, an isolated and thinly populated area in West Kalimantan, Indonesia. Most health workers have a limited knowledge of medicines and have had little medical training. Their treatment of patients is mainly symptomatic and their way of prescribing depends on various, not strictly medical, factors including the availabili≠ty of medicines, patients' demands and the health workers' own, often contradictory, medical ideas.

[Medicines, prescription, Kalimantan, Indonesia]

volledig artikel

ROSALIA SCIORTINO
De inschakeling van traditionele genezers in primary health care in IndonesiŽ: tegengestelde meningen

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft opgeroepen tot inschakeling van 'traditionele' genezers in primary health care. In IndonesiŽ is, ruim tien jaar na dato, nog weinig van een dergelijke integratie te merken. De auteur onderzoekt deze tegenstelling tussen officieel beleid en praktijk vanuit een 'multilevel' perspectief. Op ieder niveau van sociale organisatie heersen andere meningen over de wenselijkheid van een dergelijk beleid. Over het algemeen kan men stellen dat dit verzet tegen integratie toeneemt naarmate men hoger komt in de maatschappelijke hiŽrarchie. Op het niveau van de dorpsgemeenschap heeft men reeds een eigen manier ontwikkeld van integratie.

[traditionele genezers, Primary Health Care, multilevel perspectief, IndonesiŽ ]

The integration of traditional healers in primary health care in Indonesia: conflicting views

In 1978 the WHO called for the integration of 'traditional' healers into PHC. More than ten years later this call has not yet met a real response, not even in Indonesia. The author uses a multilevel perspective to investigate why this country's official poli≠cy contrasts so sharply with the actual practice. She concludes that at each level of social organization different views exist with regard to the desirability of such a policy. Opposition to the integration of traditional healers is strongest at the two highest levels. At the community level people have already achieved their own way of integrating 'traditional' and 'modern'.

[Traditional healers, Primary Health Care, multilevel perspective, Indonesia]

volledig artikel

SJAAK VAN DER GEEST
Aha: de omweg van de verwondering in de medische antropologie

Lange tijd hebben westerse antropologen de medische opvattingen en praktijken in andere culturen bestudeerd, maar hun eigen medische traditie als mogelijk onderwerp voor onderzoek over het hoofd gezien. Het besef van deze inconsequentie leidt nu tot een groeiende aandacht voor de culturele dimensie van de westerse geneeskunde. In dit artikel worden enkele ęoorbeelden van deze 'repatriŽring' van de medische antropologie besproken: het onderscheid tussen 'disease' en 'illness', de behandeling van diabetes, het voorschrijven en gebruiken van geneesmiddelen, de rituele aspecten van de chirurgie, de placeboreactie bij hartoperaties, en de 'afstand' tussen arts en patiŽnt.

[medische antropologie, repatriŽring van antropologie, verwondering]

Aha: the roundabout route of surprise in medical anthropology

For a long time Western anthropologists have been studying medical beliefs and prac≠tices in other cultures while overlooking their own medical tradition. The awareness of this inconsistency has caused a growing interest in the cultural dimension of Western medicine. The author discusses a few topics which have been studied in the field of 'repatriated' medical anthropology: the distinction between 'illness' and 'disease', the treatment of diabetes, the prescription and use of medicines, the ritual aspects of sur≠gery, the placebo-effect in heart surgery, and the 'distance' between physician and patient.

[Medical anthropology, repatriation of anthropology, wonder]

volledig artikel

HANS VERREPT
Huisartsgeneeskunde en medische antropologie: een bericht over samenwerking

De auteur rapporteert over de samenwerking tussen medische antropologie en huisartsgeneeskunde in Vlaanderen. De achtergronden van deze samenwerking, de mogelijke bijdrage van de medische antropologie aan de (huisarts)geneeskunde en omgekeerd, en de problemen van het samenwerken in de praktijk worden kort besproken.

[medisch antropologen, huisartsen, samenwerking, BelgiŽ]

Family medicine and medical anthropology: a brief report on cooperation

The author reports on the cooperation between medical anthropologists and general practitioners as it exists in Flanders (Northern Belgium) today. The background of this cooperation, the possible contribution of medical anthropology to (family) medicine and vice versa, and the problems of cooperation in daily practice are briefly discussed.

[Medical anthropologists, general practitioners, cooperation, Belgium]

volledig artikel