Abstracts 2 ( 2 )

LILY FAAS
Het nationale aidsplan van Cuba: beeldvorming in een politieke context

De Cubaanse aanpak van de aidsproblematiek heeft in politieke, medische en juridische kringen ernstige twijfels opgeroepen en leidde zelfs tot veroordelingen. Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie door de samenhang van het aidsplan en de socialistische cultuur van Cuba te bestuderen. Hierbij is vooral aandacht besteed aan de beeldvorming omtrent aids in verschillende lagen van de bevolking. Besproken wordt de beeldvorming bij de overheid, de medische stand, de algemene bevolking en de patiŽnten. De conclusie is dat het nationale aidsplan van Cuba een integraal onderdeel is van de Cubaanse cultuur en niet als afzonderlijk fenomeen be- of veroordeeld kan worden.

[HIV/AIDS, beleid, socialisme, anti Amerika, Cuba]

Cuba's national AIDS programme: image formation in a political context

Cuba's approach to controlling AIDS has roused serious doubts and criticisms in political, judicial and medical circles. The author wants tp contribute to the discussion on Cuba's AIDS programme by studying its relationship to the country's socialist culture. Special attention is given to the creation of images of AIDS and the AIDS programme at various levels in society: the government, the medical profession, the general public and patients with AIDS. Faas concludes that the national AIDS programme forms an integral part of the Cuban culture and cannot be judged outside that context.

[HIV/aids, policy, socialism, anti America, Cuba]

volledig artikel

REN… DEVISCH
De therapeut bij de Yaka van ZaÔre: metaforen van identificatie en heling

Vanuit een semantisch-antropologisch perspectief analyseer ik de symbolische creativiteit in de therapie bij de Yaka van Zuidwest ZaÔre en Kinshasa. Ik bestudeer ook de voorstellingen omtrent ziekte en de identificatiemodellen voorde therapeuten. De Yaka hebben een tiental belangrijke genezingscultussen die zich als overgangsriten manifesteren. Het lichaam is de focus, drager en stichter van de therapeutische actie. Het therapeutisch drama biedt een ruimte-tijd waarbinnen metaforische correspondenten van organen, affecten, energieŽn en functies van het lichaam worden ontvouwd en gemanipuleerd. In zijn verschijningen als moederlijke oom van de patiŽnt, jager-strikzetter, cultuurbrenger en wever, beoogt de thera≠peut de ziekte te bestrijden door deze tegen zichzelf te keren. De symbolische hergeboorte van de patiŽnt is tegelijkertijd een herbronning van de levenskracht, in het bijzonder door de trance. Aldus wordt de patiŽnt op een vernieuwde en levenskrachtige wijze opgenomen in de groep en leefwereld.

[overgangsritueel, genezingscult, metafoor, Yaka, ZaÔre, Congo]

The therapist among the Yaka of Zaire: metaphors of identification and healing

The author analyses the symbolic creativity of therapy among the Yaka in Southwestern Zaire and Kinshasa from a semantic-anthropological perspec≠tive, by studying representations of illness and the therapists' identification models. The Yaka have about ten important healing cults which manifest themselves as transition rites. The body is" the focus, carrier and origin of therapeutic action. The therapeutic drama provides a space/time in which metaphoric correspondents of organs, affects, energy and body functions are revealed and manipulated. By presenting himself as the patient's maternal uncle, a hunter and trapper, a demiurge and a weaver, the therapist aims to combat the illness by turning it against itself. The patient's symbolic rebirth -particularly through trance - is at the same time a renewal of his vital force. The patient is thus re-admitted into the community and daily life in a renewed and revitalized way.

[Transition ritual, healing cult, metaphor, Yaka, Zaire, Congo]

volledig artikel

GERARD ROELOFS
Woorden van kennis: gebedsgenezing bij charismatische katholieken

In de religieuze praktijk van charismatische katholieken neemt het bidden voor genezing een prominente plaats in. Middels 'woorden van kennis' kondigen charismatici in naam van God genezingen aan. Gelovigen getuigen ervan dat zij door dergelijke profetieŽn genezen zijn. De woorden van kennis, die niet gedetailleerd naar personen en ziekten verwijzen, bieden patiŽnten aanknopingspunten om op een actieve en creatieve wijze op hun ziek-zijn te reageren. Zij stellen hen in staat een verhaal te produceren dat hun genezingservaring vorm en inhoud verleent.

[gebedsgenezing, charismatisch, katholiek, geloof, woorden van kennis]

Words of knowledge: faith healing among charismatic Catholics

Praying for healing has a prominent place in the religious practice of charis≠matic Catholics. Charismatics use 'words of knowledge' to announce healing in the name of God. Believers bear witness that they have been cured by such prophetic statements. The words of knowledge, which do not refer to persons or illnesses in detail, provide patients with the opportunity to react to their illness in an active and creative way. They enable the patients to produce a story which gives their healing experience form and content.

[Faith healing, charismatic, Catholic, faith, words of knowledge]

volledig artikel

Discussie en commentaar

WILLEM F.L. BUSCHKENS (EN ANDEREN)
Medisch-technische vaardigheden van artsen in ontwikkelingslanden en hun voorkeur voor vestiging in steden

Het doel van dit artikel is een discussie op gang te brengen over het mogelijk verband tussen het peil van de medisch-technische vaardigheden van artsen in ontwikkelingslanden en hun voorkeur voor vestiging in steden.

[artsen, medisch-technische vaardigheden, stad, platteland, SomaliŽ]

Medico-technical skills of physicians in developing countries and their preference for urban practice

The aim of this article is to start a discussion on a possible link between the level of medico-technical competence of physicians in developing -countries and their preference for practicing in an urban environment. The situation in Somalia is taken as an example.

[physicians, medico-technical competence, urban, rural, Somalia]

volledig artikel