Abstracts 4 ( 1 )

ANNELOES VAN STAA
Orale rehydratie: een simpele oplossing?

Orale Rehydratie Therapie (ORT) werd tien jaar geleden gepresenteerd als de oplossing voor het wereldwijde probleem van hoge kindersterfte door diarree. Het succes van ORT is echter betrekkelijk. In de meeste gevallen geven moeders en gezondheidswerkers nog steeds de voorkeur aan antidiarree-medicijnen. De auteur zoekt in rapporten en publicaties naar een antwoord op de vraag waarom ORT nog steeds niet aangeslagen heeft. Zij ziet als belangrijkste verklaringen: 1. dat men bij het propageren van ORT geen oog heeft gehad voor lokale opvattingen en praktijken met betrekking tot diarree; 2. dat de eenvoud van ORT vaak een nadeel bleek te zijn in een wereld gericht op high-tech medische oplossingen.
Tenslotte wijst de auteur erop dat ORT geen simpele oplossing biedt voor de situatie waarin kinderen met diarree verkeren.

[Orale rehydratie, ORT, culturele aanvaardbaarheid]

Oral rehydration: a simple solution?

Oral Rehydration Therapy (ORT) was ten years ago presented as the solution for the worldwide problem of high child mortality due to diarrhea. ORT has not been a great success, however. Most mothers and health workers still prefer anti-diarrhea medicines. The author has searched through reports and publications for an answer to the question why ORT has not fulfilled its promise. The two most important explanations she suggests are: (1) Those promoting ORT did not take into account local ideas and practices concerning diarrhea; (2) The simplicity of ORT often proved an obstacle in a world oriented towards high tech medical solutions.
The author finally points out that ORT does not offer a simple solution to the social conditions of children with diarrhea.

[oral rehydration, ORT, cultural acceptability]

volledig artikel

ROSALIA SCIORTINO
Het geloof in injecties: gezondheidswerkers en patiŽnten op Midden-Java

Misbruik van injecties vormt een ernstig probleem in de meeste ontwikkelingslanden. Dit artikel beschrijft het genereuze toedienen van injecties in de gezondheidscentra op het platteland van Midden-Java, en probeert deze praktijk te verklaren. In tegenstelling tot andere studies die het geloof van de patiŽnten in injecties centraal stellen, onderzoekt de auteur vanuit een meer-niveau perspectief de wederzijdse opvattingen en verwachtingen van de twee meest betrokken partijen, de gezondheidswerkers en de patiŽnten. De misverstanden tussen deze twee groepen worden als een belangrijke oorzaak gezien voor het voortbestaan van de 'mythe van de heilzame kracht van injecties'.

[injecties, gezondheidswerkers, patiŽnten, Java, IndonesiŽ]

The belief in injections: health workers and patients in Central Java

Misuse of injections constitutes a serious problem in most developing countries. The author describes the generous administration of injections in the health centres of the rural areas of Central Java and attempts to explain this practice. Unlike others who focus on patients' beliefs in injection, the author applies a multi-level perspec≠tive and studies the mutual ideas and expectations of health workers and patients with regard to injections. The misunderstandings between these two parties are seen as an important factor which contributes to the continuation of the myth of the wholesome power of injections.

[Injections, health care workers, patients, Java, Indonesia]

volledig artikel

STEPHAN VAN PRAET
Luisteren naar het waarom: perceptie en gebruik van medische voorzieningen in Mali

Via de beschrijving van een operationeel antropologisch onderzoek in Mali, waarbij zowel curatieve dienstverlening, moeder- en kindzorg en gezondheidsvoorlichting onderzocht werden, wijst de auteur op het belang van de socio-culturele context bij de uitbouw van gezondheidsprogramma's. Medische antropologie is een belangrijke informatiebron voor beleidsplanning en kan, indien toegepast, de kloof tussen gezondheidsstructuren en patiŽnten verkleinen.

[Toegepaste medische antropologie, gezondheidszorg, culturele context, Mali]

Listening why: perception and use of medical services in Mali

The author emphasizes the importance of taking into account the socio-cultural context when setting up health programmes. He describes how people in Mali perceive and use curative medical services, mother and child care, and health education activities. Applied medical anthropology can provide crucial information to health planners and help to bridge the gaps between the health care structures and patients.

[Applied medical anthropology, health care, cultural context, Mali]

volledig artikel

ROBERT POOL
Afrikaanse medische systemen: vragen bij een antropologisch construct

Het begrip 'medisch systeem' dat antropologen hanteren doet geen recht aan de Afrikaanse situatie omdat het een afbakening van strikt medisch denken en handelen suggereert naar Westers model. In Afrikaanse lokale etiologieŽn spelen ook niet-mediiche en bovennatuurlijke factoren een rol, zoals vroegere antropologen terecht hebben opgemerkt. Het huidige gebruik van de term 'medisch systeem' maakt volgens de auteur deel uit van een trend onder medisch antropologen hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren via een toenadering tot de biomedische praktijk.

[Medisch system, westers model, Afrika, medische antropologie]

African 'medical systems': doubts concerning an anthropological construct

The anthropological concept of 'medical system' does not do justice to the African situation because it suggests a deliniation of strictly medical ideas and practices after the Western model. In African local etiologies non-medical and supernatural factors also play a role, as early anthropologists rightly observed. According to the author, the present use of the term 'medical system' by medical anthropologists, forms part of their overture to biomedicine and their attempt to find employment in medical development work.

[Medical system, western model, Africa, medical anthropology]

volledig artikel

WILLEM DE BL…COURT
Op zoek naar genezeressen. Waarzegsters in Noordoost-Nederland

Op het eerste gezicht zijn er in negentiende-eeuws Noordoost-Nederland nauwelijks vrouwen te vinden die publiekelijk de functie van genezeres uitoefenden. Deze bevinding is evenwel sterk gekleurd door een medische benaderingswijze, waarin het lichamelijke is gescheiden van het psychische en het sociale. Wanneer daarentegen de traditie van waarzegsters (de zeventiende-eeuwse equivalenten van genezeres≠sen) wordt bestudeerd, dan komt naar voren dat het niet zo zeer om een verdwijning van genezeressen gaat, als wel om een verandering van hun activiteiten. Deze verandering hangt mogelijk samen met een verandering op de medische markt aan het einde van de achttiende eeuw, waardoor meer dan voorheen de nadruk kwam te liggen op medicijngebruik.

[genezeressen, waarzegsters, Noordoost Nederland]

In search of female healers: fortune-tellers in the northeastern part of the Netherlands

At first sight it looks as if during the nineteenth century there were hardly any women in the northeastern part of the Netherlands who publicly practised as healers. That impression is created by the present medical view which separates the somatic from the psychic and social. However, by studying the tradition of female fortune-tellers (the seventeenth century equivalents of female healers), one dis≠covers that female healers did not disappear but changed their activities. That change was probably linked to a change on the medical market towards the end of the eighteenth century, which led to a greater emphasis on the use of medicines.

[Female healers, fortune-tellers, Netherlands]

volledig artikel

ANNEKE H. VAN OTTERLOO & HANNIE GERRITSEN
Ouderen over eten en gezondheid

Hoe denken ouderen over gezond koken en eten ? In dit artikel worden de reacties besproken van zestig zelfstandig wonende mensen tussen 65 en 94 jaar met verschillende culturele en economische achter≠gronden. Eetgewoonten behoren tot de leefstijl waarvan ook de opvattingen over gezondheid en het sociaal netwerk deel uit maken. Een grote variatie aan specifieke opvattingen en regels voor een gezonde maaltijd blijkt deels beÔnvloed te worden door de klassepositie en deels door de mogelijkheden en beperkingen van de levensfase. De uitdunning van het sociaal netwerk leidt, in tegenstelling tot de verwachting, lang niet altijd tot de verwaarlozing van koken en eten.

[ouderen, eten, gezondheid, Nederland]

Elderly people about eating and health

What do elderly people in the Netherlands think about healthy cooking and eating? The authors discuss the reactions to this question by sixty people between 65 and 94, living on their own, with different cultural and economic backgrounds. People's eating habits as well as their ideas about health and their social network are part of their life style. The wide range of people's ideas and rules about healthy food is partly influenced by their class position and partly by the limitations and oppor≠tunities of their old age. Contrary to what one would expect, the thinning out of their social network does not always lead them to neglect cooking and eating.

[Older people, eating, health, The Netherlands]

volledig artikel

BART CRIEL
Het Bamako Initiatief: een commentaar op commentaren

Het Bamako Initiatief steunt op de optie om gebruikers van gezondheidsdiensten te laten betalen voor de hun voorgeschreven essentiŽle geneesmiddelen. Het Initiatief is meteen bij haar ontstaan bekritiseerd, waarbij gewaarschuwd werd voor de mogelijke negatieve effecten ervan. Ondertussen is het Bamako Initiatief op grote schaal in Afrika van start gegaan. Het is nog steeds een actueel onderwerp, alhoewel de publicatiestroom erover wat verminderd is. Sommige experts blijven bijzonder kritisch, anderen beschouwen het Initiatief als 'de laatste kans' voor de openbare gezondheidszorg in een groot aantal ontwikkelingslanden.Het is niet de bedoeling van de auteur het Bamako Initiatief te evalueren; hij poogt het slechts te nuanceren door de belangrijkste commentaren en kritieken erop toe te lichten en te bespreken.

[Bamako Initiatief]

The Bamako Initiative: a comment on comments

The Bamako Initiative recommends among other things that users of health care pay for their essential drugs. From its beginning in 1987, critics have warned for the negative effects of the Initiative. In the mean time the Initiative has been put into practice in many African countries and the spate of publications about it has decreased to some extent. Some observers have remained very critical, however, while others consider the Initiative 'the last chance' for public health care in many developing countries. The author attempts to shed light on the Initiative by discus≠sing the most important comments and criticisms on it.

[Bamko initiative]

volledig artikel

ELS VAN DONGEN
Folie ŗ deux of quatre-mains? Een commentaar op de pathologische visie van De Jong op de relatie tussen antropologie en psychiatrie

In deze reactie op een eerder verschenen artikel van De Jong plaatst de auteur enige kanttekeningen bij de wijze waarop de relatie tussen antropoloog en psychiater wordt beschreven. Zij pleit voor samenwerking vanuit een meer algemeen wetenschappelijk niveau tussen beide beroepsgroepen.

[commentaar, antropologie, psychiatrie]

'Folie ŗ deux' or 'composition for four hands'? A comment on De Jong's pathological view on the relationship between anthropology and psychiatry

The author reacts to an earlier article by De Jong in Medische Antropologie and argues in favour of a less pathological relationship between anthropologists and psychiatrists and collaboration between them on a more general academic level. De Jong replies to her comments in a rejoinder.

[Comments, anthropology, psychiatry]

volledig artikel

JOOP DE JONG - Repliek

volledig artikel