Abstracts 4 ( 2 )

CHRIS TIMMERMAN
De attitude van Turkse vrouwen tegenover de westerse gezondheidszorg

De auteur constateert een zekere tweeledigheid in de houding van Turkse vrouwen tegenover de westerse cultuur, en in het bijzonder de westerse gezondheidszorg. Als het op praktisch handelen aankomt, neigen de vrouwen naar westerse ideeŽn die zelfbeschikking van het individu voorop stelt. Die houding blijkt ook uit hun gedrag ten aanzien van gezondheidszorg. Op levensbeschouwelijk niveau blijven de vrouwen echter gehecht aan hun traditionele wereldbeeld waarin het individu onderworpen is aan hogere machten. De auteur baseert zich op onderzoek in BelgiŽ en Turkije en maakt gebruik van attitudeschalen. Zij pleit voor betere communicatie tussen allochtone patiŽnten en Belgische gezondheidswerkers.

[Turkse vrouwen, westerse gezondheidszorg, BelgiŽ]

The attitude of Turkish women to Western health care

The author discovers ambiguity in the attitude of Turkish women to Western culture and Western health care in particular. At a pragmatic level they favour Western ideas which emphasize the autonomy of the individual. This is reflected in the way they look after their health. On a more philosophical level, however, Turkish women remain attached to a traditional worldview which sees the individual as subject to social and supernatural forces. The author has carried out fieldwork in Belgium and in Turkey. She concludes the article with suggestions for better communication between immigrant patients and Belgian health care workers.

[Turkish women, western health care, Belgium]

volledig artikel

COR HOFFER
Islamitische volksgeneeswijzen in Nederland

Islamitische volksgeneeswijzen kregen tot nu toe alleen aandacht in publicaties over de situatie in de landen van herkomst van islamitische migranten, met name Marokko en Turkije. Over de inhoud en de betekenis van islamitische volksgeneeswijzen in Nederland is echter weinig bekend. In dit artikel wordt verslag gedaan van de belangrijkste resultaten van een inventariserend onderzoek naar de praktijk van islamitische volksgeneeswijzen in-Nederland.

[Islamitische volksgeneeswijzen, Nederland]

Islamic folk medicine in the Netherlands

Studies of folk medicine among Islamic migrants in the Netherlands deal only with the situation in their countries of origin, particularly Morocco and Turkey. Little is known about ideas and practices of Islamic folk medicine in the Netherlands. The author presents data from his research among Islamic folk healers and their clients in the Netherlands.

[Islamic folk medicine, the Netherlands]

volledig artikel

RI DE RIDDER
Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg: een project in Vlaanderen

De auteur geeft een beschrijving van het project Interculturele Bemiddeling in de Gezondheidszorg dat sedert 1 januari 1991 in Vlaanderen loopt. Vanuit de visie dat gezondheidsproblemen bij migranten het gevolg zijn van een aantal verschillen tussen hulpverleners en cliŽnten, behandelt hij het concept 'interculturele bemiddeling', de antropologische aspecten van de opleiding tot intercultureel bemiddelaar en de eerste ervaringen uit de praktijk.

[Interculturele bemiddeling, migranten, gezondheidszorg, BelgiŽ]

Intercultural mediation in health care: a Flemish project

The author describes a new project in which immigrants are trained to mediate between Flemish health workers and immigrant patients. Starting from the idea that health problems are caused or aggravated by differences in outlook between health workers and patients, he discusses both the concept of 'intercultural mediation' and the anthropolo≠gical aspects of the training and the first practical results in the project.

[Intercultural mediation, migrants, health care, Belgium]

volledig artikel

HANS VERREPT
Marokkaanse migranten en hun geneesmiddelen

In deze bijdrage doet de auteur verslag van een onderzoek naar de manieren waarop Marokkaanse gezinnen in BelgiŽ omgaan met geneesmiddelen. Waar ze hun geneesmiddelen vandaan halen, welke kennis ze erover hebben, en hoe zij ze gebruiken, wordt besproken. Aan het einde van het artikel wordt gewezen op het belang van interculturele communicatievaardigheden voor artsen en op de nood aan aangepaste voorlichting over het veilig omgaan met geneesmiddelen in de Marokkaanse gemeenschap.

[Marokkaanse migranten, medicijnen, BelgiŽ]

Moroccan migrants and their medicines

The author reports on his research into the use of medicine by Moroccan families in Belgium: he asks where they obtain their medicines, what they know about them and how they use them. He emphasizes the importance for doctors of skills in intercultural communication and the need for education on safe medicine use in the Moroccan community.

[Moroccan migrants, medicines, Belgium]

volledig artikel

EDITH LODEWIJCKX
Hulpverlening en geboortenregeling bij Turkse vrouwen in Vlaanderen

De auteur rapporteert over de eerste representatieve studie van anticonceptiegedrag bij Turkse vrouwen in BelgiŽ. De houding tegenover anticonceptie, de kennis van het hulpverleningsaanbod en het anticonceptieprofiel worden besproken. De resultaten van het onderzoek bij Turkse vrouwen worden vergeleken met die van een gelijksoortig onderzoek bij Vlaamse vrouwen.

[Gezondheidszorg, anticonceptie, Turkse vrouwen, BelgiŽ]

Health care and contraception among Turkish women in Flanders

The author presents the results of the first representative study of the practice of contraception among Turkish women in Belgium. She discusses their attitude to contra≠ception, their knowledge of relevant services and their actual practices in the field of birth control. She compares the results with those of similar research among Flemish women.

[Health care, contraception, Turkish women, Belgium]

volledig artikel

WIES OBDEIJN-VAN WELU
Primair vaginistische reactie bij Marokkaanse vrouwen in Nederland. Een les uit de praktijk

In de dagelijkse praktijk van de hulpverlening aan migranten hanteren hulpverleners nog vaak culturele stereotypen. Op basis van haar eigen ervaring als arts in een Rutgershuis, geeft de auteur aan dat culturele stereotypen niet altijd sporen met de realiteit en daardoor het zicht op de mogelijkheden van de hulpverlening kunnen verduisteren. Zij illustreert dit aan de hand van een casus van een primair vaginistische reactie bij een Marokkaanse vrouw.

[Marokkaanse vrouwen, sociale werkers, culturele stereotypen, Nederland]

Primary vaginal reaction among Moroccan women in the Netherlands: a lesson from practice

Social workers often resort to cultural stereotypes in their dealings with immigrants. Using her own experience as a medical doctor, the author argues that cultural stereotypes may be misleading and hinder social workers' understanding of immigrants' problems.

[Moroccan women, social workers, cultural stereotypes, Netherlands]

volledig artikel

ELS VANDE PUTTE & HANS VERREPT
Rouw en eerste opvang van Turkse ouders na perinatale sterfte

Vanuit praktijkervaring en eigen onderzoek behandelen de auteurs de problematiek van de hulpverlening aan Turkse ouders na perinatale sterfte. De rouw in de getroffen gezinnen wordt beschreven: daarbij wordt aandacht besteed aan enkele verschillen tussen de Turkse en Vlaamse manier van rouwen. Ten slotte wordt ingegaan op hoe Turkse ouders de geboden hulpverlening ervaren, en in welke opzichten die verbeterd kan worden.

[Turkse ouders, perinatale dood, rouw, hulpverlening]

Mourning and primary relief for Turkish parents following perinatal death

The authors discuss problems in attempts to support Turkish parents who lose their baby just before, after or during delivery. They describe mourning practices in the stricken families and point out differences between Turkish and Flemish ways of mourning. They show how Turkish parents experience professional help and suggest how this service can be improved. The authors base their conclusions on practical work experience and research.

[Turkish parents, perinatal death, mourning, support]

volledig artikel

GERHARD NIJHOF, TON APPEL, WIM DE GROOT, MARIKE HEUT, GER HOOFWUK & HENRIET JANSEN
Polyvalentie in opvattingen over beheersbaarheid van epileptische aanvallen

In een kwalitatief sociologisch onderzoek onder twintig mensen bij wie de diagnose epilepsie werd gesteld, is gezocht naar opvattingen over 'beheersing' van epilepsie en epileptische aanvallen. In de levensverhalen wordt vaak over 'beheersing' gesproken. 'Epilepsie' wordt door de informanten in het algemeen buiten persoonlijke beheersingsmogelijkheden gesitueerd. Over 'aanvallen' wordt anders en ook meer gedifferentieerd gesproken. In sommige uitspraken worden ook deze aanvallen buiten persoonlijke beheersingsmogelijkheden geplaatst. In andere worden zij juist van persoonlijke beheersing afhankelijk gesteld. En in weer andere uitspraken is een vorm waarneembaar waarin het optreden van aanvallen zowel afhankelijk wordt gesteld van moeilijk beheersbare omstandigheden als van de moeizame persoonlijke beheersing daarvan. Deze diversiteit in de modaliteiten van beheersing kan in het levensverhaal van eenzelfde persoon worden aangetroffen. Het spreken over de beheersbaarheid van aanvallen blijkt vaak 'polyvalent'. Mensen met epilepsie blijken vaak meerduidig en soms zelfs tegenstrijdig over de beheersingsmogelijkheden van hun aanvallen te spreken.

[Ambivalentie, epilepsie, controle]

Ambiguity in ideas about die ability to control epileptic attacks

Twenty people diagnosed as suffering from epilepsy describe how they experience the illness and its symptoms. Their descriptions provide the basis for investigating what they think about their ability to keep epilepsy and epileptic seizures under control. The picture that arises from the research is ambiguous. Although all of them deny that they can control the disease, they are ambivalent about the seizures. The extent to which they feel they can control the seizures depends on a variety of personal and circumstantial factors.

[Ambivalence, epilepsy, control]

volledig artikel

WILLEM VAN DE PUT
Waarom Cambodjanen weinig gebruik maken van hun gezondheidsdiensten

Het gebruik van geÔnstitutionaliseerde medische voorzieningen op het Cambodjaanse platteland is gering. Artsen zonder Grenzen stelde een onderzoek in naar de redenen hiervoor, met het oogmerk de doeltreffendheid van haar programma 's in Cambodja te verbeteren. Een aantal resultaten van dat onderzoek wil ik hier weergeven. Ik neem als uitgangspunt voor dit artikel de problemen die bestaan bij het functioneren van een gebrekkig ondersteund publiek systeem van gezondheidszorg, dat moet concurreren met informele en traditionele alternatieven op de gezondheidsmarkt. Tevens komt een aantal Cambodjaanse moeilijkheden bij het introduceren van primary health care aan de orde.

[ondergebruik, gezondheidsdiensten, kwaliteit van zorg, Cambodja]

Why Cambodians hardly use their health care services

The utilization of public health institutions in the rural districts of Cambodia is minimal. The international organization 'Doctors without Frontiers', investigated the underlying causes of this phenomenon in order to improve its health programme. The author presents and discusses the outcome of this research. The low utilization of medical services is to be explained both by the low quality of public health care (which must compete with various informal activities) and by Cambodian ideas about health and health care.

[Under utilisation, health care services, quality of care, Cambodia ]

volledig artikel

Discussie en commentaar

MARCEL REYNERS
Besnijdenis van meisjes in Nederland. Na de storm: actie!

[Besnijdenis van meisjes, Nederland]

Female circumcision in the Netherlands: action after the storm

The author, a gynaecologist, argues for a complete ban on any 'genital mutilation' of girls and women in the Netherlands.

[Female circumcision, The Netherlands]

volledig artikel

WIM VAN BINSBERGEN
De onderzoeker als spin, of als vlieg, in het web van de andere cultuur: naar aanleiding van Filip De Boecks medische etnografie van het Lunda gebied

[vruchtbaarheid, intersubjectiviteit, ZaÔre, Congo]

The researcher as spider or fly in the web of the other culture

In this review article the author discusses Filip De Boeck's dissertation on fertility, life transmission, health and well-being among the Aluund of Southwestern Zaire. Special attention is given to the problem of intersubjectivity in fieldwork.

[fertility, intersubjectivity, Zaire, Congo]

volledig artikel