Abstracts 6 ( 2 )

PATRICK MEURS
Cultuur als drager en zingever in interculturele psychotherapie: Een Algerijnse familie in BelgiŽ

Psychische problemen bij migrantenkinderen kunnen onder meer beschouwd worden vanuit onverwerkte conflicten rond het migratieproject van de (groot)ouders. Deze intergenerationele visie op psychische problemen is bij psychologen goed bekend, maar dient in het kader van interculturele psychotherapie aangevuld te worden met aandacht voor de invloed van cultuur en van migratie op dergelijke problemen bij migrantenkinderen.

[interculturele psychotherapie, migratie, kinderen, cultuur, containment, BelgiŽ]

Culture as provider of ground and meaning to intercultural psychotherapy: The case of an Algerian family in Belgium

Psychic problems of migrant children can be viewed as the outcome of unresolved conflicts around their parents' or grandparents' migration project. This inter-generational view of psychic problems, which is well-known among psychologists, should be complemented with more attention to the impact of culture and migration on such problems. The author uses a case involving three generations of an Algerian family in Belgium to discuss recent literature on intercultural (child) psychotherapy. The author focuses on different ways of handling cultural frameworks and meanings by different generations of migrants and how this can lead to psycho-relational problems among migrants and their children.

[intercultural psychotherapy, migration, children, culture, containment, Belgium]

volledig artikel

FLORIE BARNHOORN
Tuberculose in antropologisch perspectief. Waarom tbc-patiŽnten geen medische hulp zoeken

Tuberculose, een infectieziekte waaraan jaarlijks zo'n drie miljoen mensen sterven, staat weer volop in de belangstelling. Ofschoon de ziekte tegenwoordig goed te behandelen is met medicijnen, blijkt deze kennis geen gemeengoed te zijn. De WHO schat dat minder dan de helft van de tbc-patiŽnten in ontwikkelingslanden medische hulp krijgt. In dit literatuuroverzicht komen enkele mogelijke oorzaken aan de orde. Eťn daarvan is dat mensen vroege verschijnselen niet met tbc in verband brengen. Bovendien roept de ziekte nog altijd negatieve associaties op zoals schuld- en schaamtegevoelens, angst over de afloop, stigma. Ook de sociale gevolgen van de diagnose kunnen aanzienlijk zijn. Sommige studies maken melding van isolement, andere van ontslag en verlies van inkomen. Het verschil in gezondheidscultuur tussen medische hulpverleners en hun patiŽnten is een belangrijk gegeven. Misvattingen onder de laatsten over onder meer oorzaken en besmettelijkheid blokkeren een juiste actie. Ook is de toegankelijkheid van medische voorzieningen niet altijd gewaarborgd. Gezondheidsvoorlichting zal de communicatie tussen medische diensten en hun cliŽnten moeten verbeteren. Gezondheidsbevordering kan gerealiseerd worden door de vaak miserabele omstandigheden van getroffenen te verlichten.

[tuberculose, antropologie, medische hulp, schaamte, gezondheidsvoorlichting]

Tuberculosis in anthropological perspective: Why TB patients do not seek medical help

About three million people die every year of tuberculosis in spite of the fact that this infectious disease is now easy to treat. WHO estimates that about half of TB patients in developing countries do not receive medical help. This article surveys the relevant literature and presents reasons for this state of affairs: people do not recognize early symptoms; TB is linked with feelings of guilt and shame; when the disease is 'found out', it may lead to social isolation, dismissal and loss of income; health workers and patients may have very different ideas about cause and cure of the disease; and the access to medical services is often limited. Health education is needed to improve communication between patients and health workers and to encourage the use of medical facilities by TB patients.

[tuberculosis, anthropology, medical help, shame, health education]

volledig artikel

STEVEN VAN WOLPUTTE
Zich boetseren in verschil: Alteriteit en genezen in Afrika

Als metaforische veruitwendiging van de Westerse kosmologie was de biogeneeskunde een creatief moment in het modelleren van de vrouw, het beluik en de kolonie als groteske antilichamen van het burgerlijke zelf. Ook in het Afrika van na de onafhankelijkheid bleef de biogeneeskunde een mimetische aantrekkingskracht uitoefenen op diegenen die zich lieten verleiden door de weerspiegeling van de idealen van moderniteit en vooruitgang. Uit de literatuurstudie besluiten we dat Afrika's hoop momenteel is gevestigd op die projecten die zich baseren op de eigen cultuur, op de eigen ervaring en verbeelding om een identiteit te boetseren die de vervreemding en ontberingen van de leefwereld kan doorstaan.

[biogeneeskunde, moderniteit, lokale cultuur, Afrika]

The modeling of identity: Healing and alterity in Africa

Biomedicine, the embodiment of Western cosmology, constituted a creative moment in the modeling of woman, slum and colony as the grotesque anti-bodies of the bourgeois self. Even after Independence, biomedicine in Africa mimetically appealed to those who were tempted by the delusions of Western-born ideals of modernity and progress. The study mounts to the conclusion that Africa's hopes are based on those projects which grasp the roots of African culture, imagination and experience to model an identity which defies the alienation and hardships of the present-day life-world.

[biomedicine, modernity, local culture, Africa]

volledig artikel

GERRY VAN DER HULST
Revalidatiewerkers en hun cliŽnten: Community Based Rehabilitation op het platteland van Zimbabwe

Als metaforische veruitwendiging van de Westerse kosmologie was de biogeneeskunde een creatief moment in het modelleren van de vrouw, het beluik en de kolonie als groteske antilichamen van het burgerlijke zelf. Ook in het Afrika van na de onafhankelijkheid bleef de biogeneeskunde een mimetische aantrekkingskracht uitoefenen op diegenen die zich lieten verleiden door de weerspiegeling van de idealen van moderniteit en vooruitgang. Uit de literatuurstudie besluiten we dat Afrika's hoop momenteel is gevestigd op die projecten die zich baseren op de eigen cultuur, op de eigen ervaring en verbeelding om een identiteit te boetseren die de vervreemding en ontberingen van de leefwereld kan doorstaan.

[community based rehabilitation, revalidatie, revalidatiewerkers, Zimbabwe]

Rehabilitation workers and their clients: Community Based Rehabilitation in rural Zimbabwe

International organizations propagate Community Based Rehabilitation for rural areas of developing countries. The Zimbabwe government has adopted this approach. Rehabilitation workers visit their clients at home or near their home, but they find it hard to reach a good understanding with these clients. Moreover, modern oriented rehabilitation workers regard traditional practices as obstacles to effective rehabilitation.

[community based rehabilitation, rehabilitation workers, Zimbabwe]

volledig artikel

RI DE RIDDER
Naar een theorie van het huisartsgeneeskundig handelen

Dit artikel stelt de wetenschappelijke grondslagen van huisartsgeneeskunde en de geldigheid van geneeskunde als wetenschap ter verklaring van het concrete handelen van huisartsen ter discussie. Om dit te verduidelijken stelt de auteur dat de relatie arts-patiŽnt de wezenlijke grondslag is van het handelen van huisartsen. Hij pleit voor een systeemanalytische benadering van wat hij de therapeutische relatie noemt, en schuift daarbij een conceptueel begrip naar voren, de therapeutische ruimte. Het artikel is een oproep tot meer conceptueel en kennistheoretisch wetenschappelijk onderzoek omtrent huisartsgeneeskunde.

[huisartsgeneeskunde, arts-patiŽntrelatie, systeemanalyse]

Towards a theory of practice in family medicine

What is the scientific basis of family medicine? Has medical science validity to explain the general practitioner's practice? The author starts by analyzing the degree to which the doctor-patient relationship is fundamental to the general practitioner's practice. He pleads for an analysis of this 'therapeutic relationship' from the perspective of a theory of systems and introduces the concept of 'therapeutic space'. There is an urgent need for more conceptual and epistemological research into general practice.

[family medicine, doctor-patient relationship, theory of systems]

volledig artikel

MARIJKE STEGEMAN
Hoe jonge kinderen sterven: Een onderzoeksnotitie uit Noordoost BraziliŽ

Van de 87 kinderen die in het kader van een longitudinale studie naar voeding en gezondheid van jonge kinderen in een stad in Noordoost BraziliŽ worden gevolgd, overleden er acht voor hun zesde levensmaand. In deze bijdrage wordt beschreven wat er in de periode voorafgaande aan het overlijden gebeurde, met speciale aandacht voor ťťn sterfgeval. De moeders van de zuigelingen deden allerlei pogingen om hun kind te redden en consulteerden hierbij familieleden, gebedsgenezeressen en het ziekenhuis.

[voeding, gezondheid, kinderen, sterven, moeders, Scheper-Hughes, Noordoost BraziliŽ]

How young children die: A research note from North-East Brazil

Out of 87 children which are being followed in a longitudinal study of health and nutrition among little children in North-East Brazil, eight died before the age of six months. The author describes what happened in the period before they died. Special attention is given to one case. The infants' mothers did what they could to save their child. They consulted relatives, female prayer healers and the hospital.

[nutrition, health, children, dying, mothers, Scheper-Hughes, North-East Brazil]

volledig artikel