Abstracts 10 ( 1 )

RITA STRUHKAMP & ANJA KRUMEICH
Vanzelfsprekend veilig:
Gynaecologen en verloskundigen in debat over de veiligheid van de thuisbevalling

Waarom laait de discussie over de veiligheid van de thuisbevalling en het 'vervreemdende' karakter van de ziekenhuisbevalling telkens weer op? Uit analyse van standpunten van verloskundigen en gynaecologen in het debat over de thuisbevalling blijkt dat 'veiligheid' geen eenduidig begrip is, maar in de verschillende teksten op verschillende wijze tot stand komt. Gynaecologen verbinden veiligheid met constante bewaking en nauwkeurigheid, gewaarborgd door de inzet van medische technologie. Verloskundigen lokaliseren veiligheid daarentegen in lichamelijkheid, beleving en sociale verhoudingen. Daarom is consensus over wat wel of geen veilige bevalling is problematisch en hooguit van tijdelijke aard.

[thuisbevalling, ziekenhuisbevalling, veiligheid, controverse, Nederland, gynaecologie, verloskunde]

The self-evidence of safety: Obstetricians and midwives debating on the safety of home delivery in the Netherlands

Why do debates regarding the safety of home birth and the alienating character of hospital birth in the Netherlands continue to emerge from time to time? An analysis of the arguments of obstetricians and midwives shows that 'safety' is an ambiguous concept; it obtains different meanings in different texts. Obstetricians link safety with continuous monitoring and technological perfection while midwives locate it in bodily experience and social reality. The differen1 viewpoints render consensus about safe or unsafe birth problematic.

[home birth, hospital birth, safety, obstetrics, midwifery, the Netherlands]

volledig artikel

ANITA HARDON & RUTH VAN ZORGE
De pil, controle en seksualiteit
Een exploratief onderzoek naar pilgebruik onder Nederlandse meiden

De pil is het meest gebruikte anticonceptiemiddel in Nederland. Van meiden tussen de 15 en 19 (al of niet seksueel actief) gebruikt bijna de helft de pil. Vanaf de jaren tachtig is het pilgebruik, in Nederland met 30% gestegen. Deze stijging komt vooral door het toegenomen gebruik door meiden in die leeftijdscategorie. Dit artikel is een verslag van een exploratief onderzoek naar het gebruik van de pil door meiden tussen de 13 en 21 jaar, waarin hun ervaringen met de pil centraal staan. Uit het onderzoek blijkt dat meiden de pil vaak niet als anticonceptie gebruiken maar om hun menstruatie te regelen, Door te verwijzen naar een andere reden om aan de pil te gaan hoeven ze niet te praten over seks. Moeders geven vaak advies over pilgebruik.

[anticonceptiepil, meiden, seksualiteit, controle, Nederland]

The pill, control and sexuality: An exploratory research into the use of the contraceptive pill among young Dutch women

'The pill' is the most common contraceptive method in the Netherlands. Almost half of all young women between 15 and 19 years (sexually active or not) are using the pill. Since the 1980's, use of the pill in the Netherlands has risen by thirty percent. This rise is mostly due to the increased use of the pill by this category of young women. The authors report on their exploratory research into the experiences with pill use by twenty women between the ages of 13 and 21 years. They found that many of these young women do not use the pill for contraception but instead to regulate their menstruation. By referring to another reason for pill use they are able to avoid speaking about sex. Mothers often advise their daughters on use of the pill.

[contraceptive pill, young women, sexuality, control, the Netherlands]

volledig artikel

JANE HARRIES
Body literacy and Family Planning in a Cape Town day hospital

In this article the author uses an anthropology of the body to explore how women visiting a Family Planning clinic in South Africa give different readings and interpretations to contraceptive techniques. The body and reproductive health are viewed within their wider socio-cultural context. The article reveals how one contraceptive technology, the contraceptive pill, symbolizes forgetfulness and pregnancy and exacerbates negative gender dynamics whilst another medical technology, the injection, is turned to for protection and empowerment.

[contraceptive pill, injection, Depo Provera, body, women, South Africa]

De auteur hanteert een antropologie van het lichaam in haar onderzoek naar de verschillende betekenissen van anticonceptiemethoden bij vrouwen die een Family Planning kliniek bezoeken in Zuid Afrika. Het lichaam en reproductieve gezondheid worden geplaatst in de wijdere sociale en culturele context van Zuid Afrika. Het artikel laat zien dat de geassocieerd wordt met vergeten zwangerschap en mannelijke controle terwijl de ‘prikpil’ als een veilige bescherming tegen zwangerschap en mannelijke dominantie wordt gezien.

[anticonceptiepil, prikpil, Depo Provera, lichaam, vrouwen, Zuid Afrika]

full text

WINNY KOSTER-OYEKAN
Olorun a shi e ni inu - God will open your womb
Causes, treatment and consequences of infertility among Yoruba women in Nigeria

Infertility poses a big threat to Yoruba women. Not only is the life of an infertile woman considered void of happiness and useless, she is also made to feel an outcast and suspected of being a witch, who is a threat to others. Infertility is understood to be an unnatural state of affairs, in principle all women are able to conceive. Yoruba recognise health problems associated with infertility for which orthodox medicine has no prevention or treatment. Therefore women seek treatment from local herbal and spiritual specialists, and from churches. In this article I present how Yoruba women and providers perceive the causes, treatment and consequences of infertility. I conclude by explaining the way fear of infertility influences decision making concerning contraceptive use, induced abortion and marriage.

[infertility, women, abortion, healers, Yoruba, Nigeria]

Onvruchtbaarheid vormt een grote bedreiging voor Yoruba vrouwen. Een vrouw zonder kinderen heeft een ongelukkig en 'zinloos' leven. Zij voelt zich een uitgestotene en wordt van hekserij verdacht. Onvruchtbaarheid is 'onnatuurlijk'. Yoruba vrouwen weten dat de reguliere geneeskunde bepaalde problemen die met onvruchtbaarheid samenhangen niet kan voorkomen of genezen. Vrouwen zoeken daarom hulp bij lokale kruidendokters, spirituele genezers en kerken. De auteur beschrijft in dit artikel hoe Yoruba vrouwen en gezondheidzorgers de oorzaken, behandeling en gevolgen van onvruchtbaarheid zien. In de conclusie toont zij hoe angst voor onvruchtbaarheid besluitvorming ten aanzien van anticonceptie, abortus en huwelijk beïnvloedt.

[onvruchtbaarheid, vrouwen, abortus, genezers, Yoruba, Nigeria]

full text

ELLY ENGELKES
Economisch invloeden op reproductieve gezondheid
Een vergelijking tussen Noord en Zuid, rijk en arm

In dit artikel worden de economische aspecten van de context van reproductieve gezondheid van vrouwen benadrukt. Eerst wordt aan de hand van cijfers een relatie gelegd tussen het BNP van rijke en arme landen, en de getallen die betrekking hebben op moedersterfte, zuigelingensterft en vruchtbaarheid. Daarna worden uit twee verschillende landen, en arme en een rijk, casussen gepresenteerd, die de beleving van vrouwen gedurende hun reproductieve leven, en de invloed van economische factoren daarop, illustreren. Daarna volgt een analyse van de wijze waarop deze beïnvoleding plaatsvindt.

[reproductieve gezondheid, vrouwen, economie, armoede, Nigeria, Nederland]

Economic influences on reproductive health: A comparison between North and South, rich and poor

The author focuses on the economic aspects of the context of women's reproductive health. She first shows how the gross national product of poor and rich countries impinges on rates of maternal mortality, infant mortality and fertility. She then presents cases of women in one poor and one rich country to illustrate the influence of economic factors on the reproductive experiences of women and makes an attempt to analyse how this influence takes place.

[reproductive health, women, economy, poverty, Nigeria, the Netherlands]

volledig artikel

SHAHADUZ ZAMAN & A. MUSTAQUE R. CHOWDHURY
Exploring Women’s perceptions of reproduction through body mapping
A research note from Bengladesh

This field note discusses 'body mapping' as a research technique to explore lay perceptions of the body, as a training tool for health workers and as a health education device. The fieldwork upon which the authors reflect took place in Bangladesh among trained and untrained birth attendants and 'ordinary' women.

[body, body mapping, reproductive organs, women, birth attendants, Bangladesh]

In deze methodologische notitie bespreken de auteurs ‘body mapping’ als techniek voor onderzoek naar leken voorstellingen van het lichaam en als didactisch middel bij de training van gezondheidswerkers en bij gezondheidsvoorlichting. Het veldwerk waarover gerapporteerd wordt werd uitgevoerd in Bangladesh onder getrainde en ‘ongetrainde’ vroedvrouwen en onder ‘gewone’ vrouwen.

[lichaam, body mapping, voortplantingsorganen, vrouwen, vroedvrouwen, Bangladesh]

full text

MALA RAMANATHAN, T.R. DILIP & SABU S. PADMADAS
Gender dynamics in data collection on reproductive health
Field experiences in Kerala, India

The authors describe how in a study of Quality of Services in a Family Welfare Programme male interviewers collected a wealth of information from female respondents and vice versa. It is argued that this finding, though contrary to the expected gendered roles of the participants in the interview situation, can be explained by analysing the interactional and social goals of the interviewers and respondents. The need for better information about contraception seems to take precedence over normative gendered roles.

[gender, social roles, interaction, interview, contraception, Kerala, India]

De auteurs beschrijven hoe mannelijke interviewers in een onderzoek in een 'Family Welfare Programme' in Kerala een schat van informatie verkregen van vrouwelijke respondenten en vice versa. Zij trachten deze onverwachte ontwikkeling te verklaren via een analyse van de sociale en interactionele intenties van interviewers en respondenten. De behoefte aan informatie over anticonceptie bleek in dit geval sterker te zijn dan het voorgeschreven rolgedrag van mannen en vrouwen.

[gender, sociale rol, interactie, interview, anticonceptie, Kerala, India]

full text

PREETI KIRBAT
Conducting fieldwork in clinical trial settings
Anthropological and ethical remarks

In this paper, the author shares her experience of conducting fieldwork with trial participants and medical staff involved with clinical trials in India. The trials were conducted on a new contraceptive technology, the anti-fertility vaccine. The author argues for increased anthropological research in clinical trial settings.

[clinical trials, anti-hCG vaccine, ethics, class, gender, India]

De auteur beschrijft haar ervaringen tijdens onderzoek bij medisch personeel en proefpersonen die deelnamen aan een ‘clinical trial’ in India. De proeven hadden betrekking op een nieuwe anticonceptie-techniek, het anti-fertility vaccin. De auteur pleit voor meer antropologisch onderzoek naar ‘clinical trials’.

[clinical trials, anti-hCG vaccin, ethiek, sociale klasse, gender, India]

full text

GUUS HUIZING
Verslaafd aan het 'ijzer': Dopinggebruik bij powerlifters

Dit artikel gaat over verhalen van vijf ex-topkrachtsporters en een dopingleverancier over her langdurig gebruiken van anabolica bij powerliften. De auteur onderzoekt de beweegredenen en context van her dopinggebruik en wijdt speciaal aandacht aan de effecten van langdurige inname van deze middelen op de gezondheid en her welbevinden van de krachtsporters.

[verslaving, doping, anabolica, krachtsport, powerliften]

Hooked on 'iron': Doping by powerlifters

The author presents and discusses disclosures by five Dutch powerľlifters and one dope provider on their long-term use of Anabolica. He examines their motives and the context of their doping practice and focuses on the effects of doping on the health and social well-being of the powerlifters.

[addiction, doping, Anabolica, powerlifting]

volledig artikel

RINEKE VAN DAALEN EN PIETJE VERBEEK-HEIDA
PatiŽnten en huisartsen op de medische markt: Nederland na de Tweede Wereldoorlog

De toename van de welvaart en de uitbreiding van de verzorgingsstaat hebben in Nederland de afgelopen vijftig jaar de voorwaarden geschapen voor een groei van de medische consumptie. Eerst manifesteerde deze zich vooral in de contacten met de huisarts en het voorgeschreven medicijngebruik. Vanaf halverwege de jaren zestig worden huisartsen geconfronteerd met meer concurrentie op de medische markt, met een kritischer houding tegenover de medische stand en met patiŽnten die zich zelfstandiger gaan opstellen. Toch blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek dat huisartsen nog steeds een centrale positie in de gezondheidszorg innemen.

[patiŽnten, huisartsen, specialisten, alternatieve genezers, consultaties, geneesmiddelengebruik, medische consumptie, zelfmedicatie, Nederland]

Patients and General Practitioners in the medical market: The Netherlands after the Second World War.

The increase of affluency and the expansion of the welfare state after the Second World War in the Netherlands created the conditions for a growth of medical consumption. Patients consulted a General Practitioner more often and their use of prescribed medicines increased. During the sixties General Practitioners were confronted with more competition in the medical market, with a critical attitude towards the medical profession and with patients who tended to behave more independently. Nevertheless, statistics indicate that General Practitioners still occupy a central position in health care.

[patients, general practitioners, specialists, alternative healers, consults, medicine use, medical consumption, self-medication, the Netherlands]

volledig artikel

STEFAN BEKAERT
Systeem en repertorium in Sakata geneeskunde

In deze korte notitie schetst de auteur de hoofdthema's van zijn proefschrift over het geneeskundig denken en handelen bij de Sakata in de Democratische Republiek Congo. De studie heeft zowel een etnografisch als een theoretisch karakter. Centraal staat de productie van betekenis gezien vanuit een structuralistisch en fenomenologisch perspectief.

[geneeskunde, semantiek, repertorium, lichaam, Sakata, Congo]

System and repertoire in Sakata medicine

The author sketches the main themes in his dissertation on medical thought and practice among the Sakata in the Democratic Republic of Congo. The study is both ethnographic and theoretical. The most central theme is the production of meaning viewed from a structuralist and phenomenological perspective.

[medicine, semantics, repertoire, body, Sakata, Congo]

volledig artikel

SJAAK VAN DER GEEST
Poep en omstreken: Over scatologie, cultuur en welbevinden

Poep is vuil, maar slechts in relatieve zin. Hoe meer poep 'de orde verstoort', hoe viezer het is. Als poep niet vies gevonden wordt, wijst dat op een intieme relatie met de producent ervan. Poep blijkt een knooppunt van culturele en maatschappelijke creativiteit. Via 'poep' worden uitspraken gedaan over goed en slecht, mooi en lelijk, gezond en ziek, eigen en vreemd en over maatschappelijke ongelijkheid. Deze beschouwing concentreert zich op de relatie tussen diverse scatologische thema's en menselijk welbevinden en houdt een uitnodiging in om een paper over poep en welbevinden te schrijven voor het gelijknamige symposium in december 1998.

[ontlasting, wc, vuil, welbevinden, cultuur]

Shit and its surroundings: Scatology, culture and well-being

The whole procedure of evacuating the bowels and the bladder as completely as possible is made pleasurable by a feeling of well-being which says, 'Well done'. Erik H. Erikson
'Shit' is dirt but only in a relative sense. The more shit disturbs the cultural order, the more it is dirty. When faeces are not found to be dirty, they usually belong to someone to whom one is intimately related. Shit is the source of considerable social and cultural creativity. Through shit people make pronouncements about good and bad, beautiful and ugly, healthy and sick, own and alien, and about inequality. This essay focuses on the relationship between various scatological themes and human well-being. It extends an invitation for writing a paper on shit and well-being for the coming symposium on this theme in December 1998.

[shit, defecation, wc, dirt, well-being, culture]

volledig artikel