Abstracts 21 ( 2 )

SPECIAL ISSUE: 'BRINGING HEALTH RESEARCH TO PRACTICAL USE'

AJAY BAILEY & SJAAK VAN DER GEEST
Introduction: Bringing health research to practical use

This introduction to a special issue about translating health research to practice describes the problems that present themselves when applying research results. The authors emphasise the importance of engagement from all relevant parties during the design, the fieldwork and the reportage of the research. Only if there is a sense of ownership regarding the project among policymakers, health workers and the target population, application is likely to succeed.

[applied research, policy, health, cultural brokerage, medical anthropology]

Deze inleiding tot een themanummer over de vertaling van onderzoek naar praktijk schetst de problemen die zich voordoen bij toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid, ziekte en zorg. De nadruk wordt gelegd op het belang van betrokkenheid van alle relevante partijen bij de opzet, uitvoering en rapportage van het onderzoek. Alleen als er een 'sense of ownership' ten aanzien van het onderzoek bestaat bij beleidsmakers, gezondheidswerkers en de bevolking, is er een kans op praktische uitvoering.

[toegepast onderzoek, beleid, gezondheid, cultural brokerage, medische antropologie]

full text

FUUSJE DE GRAAFF
How to link health research to policy makers, practitioners and patients. Use of Dutch health services by non-Dutch patients

This article presents experiences with research-related implementation activities in the field of intercultural communication in palliative health care in the Netherlands. It is argued that sharing research aims with relevant stakeholders, organizing resulting feedback, translating findings into educational programs and other products that suit the needs of policy makers, practitioners and (immigrant) patients will facilitate the implementation process.

[implementation, communication, palliative care, immigrants]

Dit artikel beschrijft hoe de bevindingen van een onderzoek naar interculturele communicatie over palliatieve zorg in Nederland toegepast werden in concrete activiteiten. De auteur betoogt dat onderzoekers implementatie van hun onderzoeksresultaten kunnen bevorderen door stakeholders te betrekken bij het opstellen van de onderzoeksdoelen, door te zorgen dat belanghebbenden feed back kunnen geven op tussentijdse rapportages en door de onderzoeksresultaten te verwerken tot praktische handvatten voor beleidsmakers en educatieve programma's voor beroepskrachten en (allochtone) patiënt en hun familie.

[toepassing, communicatie, palliatieve zorg, immigranten, Nederland]

full text

AJAY BAILEY
Efforts to translate research into action among migrants in Goa: An autoethnographic reflection

This paper is an autoethnographic reflection on my efforts to share the findings of my doctoral research with the non-governmental organisations in Goa, India. It is not meant as an example of how to translate research into action but is a window through which one can identify the challenges that arise for the researcher and the ‘beneficiaries’ of the research. It is essential in a reflexive account to realise what one’s positionality is and how this positionality is enacted during the process of sharing the results. I list the steps taken in preparing to present the results and give an account of the proceedings of the workshop where the results were discussed. Research results can be varyingly interpreted by different stakeholders.

[autoethnography, positionality, research-to-action, non-governmental organisations, Goa, India]

Dit artikel is een auto-etnografische reflectie op mijn poging de resultaten van een onderzoek te delen met non-gouvernementele organisaties in Goa, India. Het is geen voorbeeld hoe onderzoek vertaald wordt naar activiteit, maar het laat het wel zien welke problemen en uitdagingen zich voordoen voor de onderzoeker en degenen voor wie het onderzoek bedoeld is. Het is van groot belang in een reflectie als deze dat men zich bewust is van zijn 'positionality' en welke rol deze 'positionality' speelt tijdens het proces van het delen van de onderzoeksbevindingen. Ik bespreek de stappen die genomen moeten worden bij het voorbereiden van de presentatie van de bevindingen en beschrijf de gebeurtenissen tijdens de workshop waar die resultaten werden besproken. Onderzoeksresultaten blijken door verschillende 'stakeholders' verschillend geďnterpreteerd te worden.

[autoethnography, positionality, toegepast onderzoek, non-governmental organisations, Goa, India]

full text

JUDITH VAN DE KAMP
Plugging in! How can applied health research contribute to more effective health aid? The case of short-term health work

From September 2006 until February 2008 the short-term work of Dutch health workers in developing countries was subject to anthropological research for a Master’s in Medical Anthropology and Sociology. The study provided an insight into the experiences of the professionals (both in the Netherlands and Ghana) involved in this sector. The aim of investigating experiences in this sector was to contribute to making Dutch health aid more effective. In order for that to occur, the insights provided by the study needed to reach the people that are able bring about change (i.e. policy officers, NGO’s). This paper describes how this was done and what health researchers and professionals can learn and understand from this process in order to bring health research to practical use.
The first step for applied research is to identify a problem (such as a conflict or a lack of information) experienced by people within the target group(s), policy-makers, development practitioners, etc. It is also important to connect with and stay closely connected with the people involved throughout the whole research period and after its completion. Applied research does not stop when the report has been completed. Finally, one of the greatest challenges is to bridge the gap between theory and practice by reaching out to the target group(s). This means presenting the research results and providing a platform for discussion. The media can play a crucial role in this process.

[applied health research, short-term health work, anthropology, Ghana, developing countries]

De auteur heeft onderzoek gedaan naar korte-termijn hulp van Nederlandse gezondheidswerkers in 'ontwikkelingslanden'. Deze manier van hulpverlenen was en is nog steeds het centrum van felle discussies tussen voor- en tegenstanders. Het doel van haar onderzoek was een beter inzicht te verwerven in de ervaringen van deze hulpverleners, zowel in Nederland als in Ghana. Het uiteindelijke doel van het onderzoek was kwaliteitsverbetering van deze zorg. In dit artikel beschrijft zij hoe zij de opzet, uitvoering en resultaten van haar onderzoek heeft trachten te delen met alle betrokkenen Het is een kwestie van het onderwerp op de agenda blijven zetten door voortdurend in contact te blijven met alle partijen. Persoonlijke contacten maar ook het gebruik van de media zoals dagbladen, radio en televisie en het geven van lezingen blijken daarbij van belang. Zij beschrijft hoe dit 'plugging in' in alle fasen van - en na - het onderzoek gebeurde.

[toegepast gezondheidsonderzoek, korte-termijn gezondheidswerk, antropologie, Ghana, ontwikkelingslanden]

full text

PAULINE OOSTERHOFF
Observations on action research with HIV-positive women and state service providers in northern Vietnam

This article examines some of the challenges and opportunities of combining the roles of a health professional and a medical anthropological researcher, based on the author’s experiences combining PhD action research with management of interventions on prevention of mother-to-child transmission of HIV in Vietnam. She examines the opportunities and the challenges of these dual roles to resolve three distinct anthropological dilemmas: 1) the friction between insider and outsider perspectives; 2) maintaining distance as opposed to being involved; and 3) non-intervention versus intervention. In this case, a combination of roles was efficient. Using existing rules, procedures and structures of the program had various important practical, methodological and ethical advantages. The dual role allowed for efficient integration of research findings into improving program performance and for developing realistic and evidence-based policy recommendations that resulted in a new national policy that acknowledged the rights of HIV-positive mothers to receive treatment and support.

[action research, medical anthropology, AIDS, PMTCT, gender, Vietnam]

Dit artikel onderzoekt de problemen en mogelijkheden van het combineren van de rol van onderzoeker met die van gezondheidswerker. Het betoog is gebaseerd op de ervaringen van de auteur die tegelijkertijd onderzoeker was en manager van een preventieprogramma voor de overdracht van HIV van moeder op kind (PMTCT) in Vietnam. Zij bespreekt drie dilemma's: 1) de frictie tussen insiders en outsiders perspectieven; 2) de spanning tussen distantie en betrokkenheid; 3) het probleem van interventie vs non-interventie. In haar geval bleek de combinatie voordelig. De dubbel-rol maakte het mogelijk de onderzoeksbevindingen direct te gebruiken voor de verbetering van het preventieprogramma en het ontwikkelen van realistische en 'evidence-based' beleidsaanbevelingen. Deze directe toepassing heeft uiteindelijk bijgedragen tot een nieuw nationaal beleid dat de rechten van HIV-positieve vrouwen op behandeling en steun erkent.

[action research, medische antropologie, AIDS, PMTCT, gender, Vietnam]

full text

Other articles / Overige artikelen

SILKE HOPPE
“Getting sick has been good to me, not bad”
Understanding the experience of growth in face of adversity

In the literature and public opinion chronic illness is mostly presented as a negative experience. However, this article shows that people can experience their illness also in a positive way. Posttraumatic growth and adversity-activated-development are concepts, which derive from psychology and describe a positive transformation after a challenging lifeevent. People who experience personal growth have an increased appreciation for life and may change their priorities and approach to life. By means of empirical examples of people who have been diagnosed with Multiple Sclerosis the author shows how people positively experience their illness and may grow from this experience. Further the author attempts to answer why some people experience personal growth and development after being diagnosed with Multiple Sclerosis, while others struggle with their illness.

[chronic illness, illness experience, posttraumatic growth, adversity-activated-development, liminality, Multiple Sclerosis, Dublin]

Chronische ziekte wordt gewoonlijk als een negatieve ervaring beschouwd. Dit artikel laat echter zien dat mensen een ziekte ook positief kunnen ervaren. 'Posttraumatic growth' en 'Adversity-Activated-Development' zijn begrippen uit de psychologie die een positieve transformatie na een traumatische gebeurtenis aanduiden. Mensen die zo'n persoonlijke groei meemaken hebben een grotere waardering voor het leven en zijn geneigd hun prioriteiten en houding tegenover het leven te veranderen. De auteur heeft onderzoek gedaan onder mensen met Multiple Sclerose in Ierland en beschrijft de persoonlijke groei van een aantal van hen na de diagnosestelling van de ziekte. Zij staat ook stil bij de vraag waarom sommigen wel en anderen niet tot zo'n positieve reactie in staat zijn.

[chronische ziekte, ziekte-ervaring, posttraumatic growth, adversity-activated-development, liminaliteit, Multiple Sclerose, Dublin]

full text