Abstracts 3 ( 1 )

PAUL VAN GELDER & INEKE VAN WETERING
Zielskracht, wraakgeesten en zombies. Vertogen rond drugverslaving bij Creools-Surinaamse migranten in Amsterdam

De auteurs richten zich op de participatie van Creools-Surinaamse migranten in de drugwe­reld en onderzoeken de gevolgen van deze betrokkenheid voor de verhoudingen binnen de etnische groep. Zij nemen voorts stelling tegen de opvatting dat 'witte' onderzoekers geen studie van binnenuit kunnen verrichten naar een dergelijk onderwerp. Een van de uitkom­sten van het veldonderzoek is dat Creoolse Surinamers meer dan één vertoog rond drugver­slaving voeren. De in het Nederlands gevoerde vertogen rond de drugwereld verschillen met vertogen in het Sranan Tongo. Vertogen in het openbaar verlopen anders dan die binnen de eigen vertrouwenskring. Daarnaast blijkt een groeiende sociale differentiatie binnen de etnische groep haar invloed te doen gelden, waardoor ook de vertogen in de eigen taal uiteenlopen.

[Creools-Surinaamse migranten, drugsverslaving, Amsterdam]

Soul force, spirits of revenge and zombies: discourses on drug addiction among Creole-Surinamese migrants in Amsterdam

The authors study the participation of Creole-Surinamese migrants in the world of drugs and the consequences of that participation for relations within their ethnic group. They reject the claim that white researchers cannot conduct such research. One of the findings of their study is that several discourses concerning drug addic­tion exist; for example, one discourse carried on using the Dutch language differs from another which is in Sranan Tongo. Growing social differentiation among the Creoles is also making its influence felt; in their own language, various sorts of discourse on the issue of drag addiction are emerging.

[Creole-Surinamese migrants, drug addiction, Amsterdam]

volledig artikel

RIA REIS
Over epilepsie en samenwerking met traditionele genezers en profeten in Swaziland - hoe geïnspireerde genezing het onderspit delft

In dit artikel wordt opnieuw de mogelijke rol van traditionele genezers in de basisgezond­heidszorg ter discussie gesteld, en wel in relatie tot de controle van epilepsie. Epilepsiepa-tiënten in Swaziland blijken vooral behoefte te hebben aan een inbreng van geïnspireerde genezers. In Afrika worden samenwerkingsprogramma's echter gedomineerd door kruiden­dokters. Ambivalente opvattingen over geïnspireerde genezers op het niveau van de WHO zijn daar mede debet aan. De voorkeur voor een integrale behandeling van epilepsie en het vertrouwen dat zij bij de bevolking genieten, brengen de auteur ertoe te pleiten voor samen­werking met juist die genezers die zich op inspiratie beroepen.

[Epilepsie, traditionele genezers, profeten, samenwerking, Swaziland]

Epilepsy and cooperation with traditional healers and prophets in Swaziland: how inspired healing has the worst of it

The author discusses the possible role of traditional healers and prophets in basic health care, using the case of epilepsy. It appears that epilepsy patients in Swaziland have need of help from inspired healers. In Africa, however, cooperation with traditional healers is dominated by herbalists. Policy planners at the WHO level hold ambivalent views with regard to inspired healing. The author argues that people suffering from epilepsy deserve an integral treatment of their problem and that they put considerable trust in inspired healers. She therefore advocates coop­eration with inspired healers in the treatment of epilepsy.

[Epilepsy, traditional healers, prophets, cooperation, Swaziland]

volledig artikel

AMANDA LE GRAND
Kruiden in de reguliere gezondheidszorg? Een experiment in Thailand

Overconsumptie en misbruik van farmaceutische producten is een wereldwijd probleem. In een aantal Aziatische landen probeert men de consumptie van farmaceutische producten terug te dringen door kruidengebruik te bevorderen. Dit artikel beschrijft welke resultaten men hiermee heeft geboekt in twee projecten in Thailand. Het stimuleren van kruidengebruik blijkt alleen op bepaalde voorwaarden mogelijk te zijn en leidt niet vanzelfsprekend tot een vermindering in de consumptie van farmaceutische producten.

[Geneeskrachtige kruiden, reguliere gezondheidszorg, Thailand]

Herbs in regular health care? An experiment in Thailand

Overconsumption and misuse of pharmaceutical products is a world-wide problem. In some Asian countries attempts are being made to reduce the consumption of pharmaceuticals by promoting the use of herbal medicine. The author describes the results of two projects in Thailand which suggest that the promotion of herbal medicine may only succeed under certain conditions and that an increased use of herbs does not necessarily lead to a decrease in the consumption of pharmaceuticals.

[Medicinal herbs, regular health care, Thailand]

volledig artikel

ELS VAN DONGEN
Werkelijkheid in waanzin: sociale aspecten in het spreken van psychotische patiënten

Dit artikel onderzoekt het zogenoemde gebrek aan reality-testing bij psychotische mensen. Psychose wordt gewoonlijk omschreven als het verlies van realiteitszin. De auteur betoogt dat de voorstellingen van psychotici wezenlijk sociaal en cultureel zijn, en gerelateerd aan de maatschappelijke werkelijkheid. Aan deze mentale constructies wordt door niet-psycho-tische luisteraars een bepaalde betekenis toegekend (waanzin). De uitingen van psychotische mensen zijn spreekhandelingen die een verwarrend effect mogen hebben op de luisteraar, maar in de gegeven sociale interactie een normaal besef van werkelijkheid laten zien. De auteur illustreert haar betoog met observaties in een Nederlands psychiatrisch instituut.

[psychose, waan, werkelijkheid, ‘reality testing’, psychiatrie]

Reality in madness: social aspects of speaking by psychotic patients

The author exlores the problem of the so-called lack of reality testing in psychotic people. Psychosis is usually seen as a loss of sense of reality. The author argues that psychotic mental constructs are essentially social and cultural, i.e. related to the socio-cultural order. The mental constructs are signified by listeners as madness, but they indicate a sense of reality which is quite normal in social interaction.

[Psychosis, madness, reality testing, psychiatrie]

volledig artikel

ANETTE DREWS
'In de borst gesneden': een taalpragmatische benadering van ziekteverklaringen bij de Kunda in Oost-Zambia

Door een analyse van relevante communicatieve praktijken komt de auteur tot een herin­terpretatie van het mdulo-complex, dat als ziekteverklarend concept bij verschillende etni­sche groepen in Centraal Afrika bekend is. Vanuit recente ervaringen in het veld levert zij kritiek op de bestaande mdulo-literatuur. In plaats van intrinsieke eigenschappen van subjecten verantwoordelijk te stellen, legt zij de nadruk op het relationele aspect van de ziekte-oorzaak. Als communicatieve praktijk constitueert mdulo het individu en zijn sociale relaties. Dit wordt vooral uitgewerkt met betrekking tot de conceptualisatie van de pasgebo­rene en depositie van de echtgenoot. Op zijn beurt wordt het mdulo-complex vorm gegeven door de communicatieve praktijk van de in de gemeenschap levende individuen.

[ziekteverklaring, communicatieve praktijk, Mdulo, Kunda, Zambia]

'Cut in the chest': a linguistic-pragmatic approach to illness explanation among the Kunda in East Zambia

The author analyses the communicative praxis concerning mdulo illness and proposes a new interpretation of the so-called mdulb^mmplex, a well-known set of explana­tions of illness in Central Africa. The author criticises the existing literature on mdulo for putting too much emphasis on the intrinsic qualities of people suffering from it. Instead she stresses the relational aspects of the causation of this. Focusing on the conceptualisation of the newborn baby and the husband's position she argues that mdulo as a communicative praxis constitutes the individual and her social relations. Conversely, the mdulo complex is shaped by the communicative praxis between individuals in the community.

[Illness explanation, communicative praxis, Mdulo, Kunda, Zambia]

volledig artikel

PIETER STREEFLAND
Antropologen op betwist terrein: volksgezondheid en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden

Het werkterrein van de 'toegepaste gezondheidsantropoloog' wordt beheerst door geneeskun­digen. Diverse implicaties hiervan worden besproken. Vervolgens wordt aangegeven wat in de komende jaren de belangrijkste aandachtsvelden kunnen worden van de toegepaste antropologie van gezondheid en gezondheidszorg en hoe dit specialisme kan worden ver­sterkt.

[toegepaste medische antropologie, volksgezondheid, ontwikkelingslanden]

Anthropologists on disputed territory: public health and health care in developing countries

The field of the 'applied health anthropologist' is dominated by medical practitio­ners. The author discusses various implications of this and points out several promising themes for applied anthropology of health and health care, suggesting how this specialism can be strengthened in the coming years.

[Applied medical anthropology, Public Health, developing countries]

volledig artikel

WILLEM DE BLÉCOURT
De mythe van de genezeres

In Europa zouden in het verleden veel genezeressen zijn geweest, met grote kennis van kruiden en bedreven in de vroedkunst. Deze 'wijze vrouwen' zouden met de heksenjachten zijn uitgeroeid. Een dergelijke voorstelling, zo wordt in dit artikel betoogd, is te karakteriseren als een mythe. Er is nauwelijks systematisch historisch onderzoek naar genezeressen verricht en uit studies van heksenvervolgingen blijkt dat het nauwelijks wijze vrouwen en allerminst vroedvrouwen betrof.

[genezeressen, vroedvrouwen, heksenvervolging, Europa, mythe]

The myth of the female healer

It is often assumed that female healers were common in the European past. These 'wise women', who allegedly had a large knowledge of herbs and were experienced in midwifery, are said to have been exterminated by the witchhunts. The author argues that this claim should be regarded as a myth. Systematic historical research into female healers in Europe has hardly been carried out yet and studies on European witchhunts show that 'wise women' and midwives are rarely found among the victims.

[Female healers, midwives, witch hunt, Europe, myth]

volledig artikel

JOOP T.V.M. DE JONG
De 'folie à deux' tussen antropologen en psychiaters: enkele punten van overeenkomst in het zieleleven van psychiaters en antropologen

De regelmatig oplevende polemiek tussen antropologen en psychiaters doet denken aan de 'folie à deux' zoals die in wisselende mate in partnerrelaties wordt aangetroffen. De overeen­komsten en verschillen in het zieleleven van beide beroepsgroepen vallen vooral op tijdens hun werkzaamheden in uitheemse culturen. In Nederland echter lijken beide professies weinig met elkaar van doen te hebben. De auteur roept daarom op tot meer samenwerking en noemt enkele gemeenschappelijke onderzoeksterreinen. Beide disciplines hebben volgens hem meer van elkaar te leren dan te vrezen.

[antropologen, psychiaters, samenwerking]

The 'folie a deux' between anthropologists and psychiatrists: some points of agreement in the emotional life of psychatrists and anthropologists

The frequent polemic between anthropologists and psychiatrists recalls the 'folie à deux' found in partner relationships. Their emotional agreements and confron­tations appear prominently during their work in foreign cultures but at home both professions hardly get in touch with one another. The author calls for more coop­eration between them and mentions some common fields of interest. Between the two disciplines there is more to learn than to fear.

[anthropologists, psychiatrists, cooperation]

volledig artikel

Discussie en commentaar

ELLY ENGELKES
De verwondering van een medicus over de medische antropologie

In deze reactie op een eerder verschenen artikel levert de auteur kritiek op de anthropologische benadering van gezondheidszorg als 'ritueel' en 'magie' en benadrukt dat medische hulpverleners door hun grotere betrokkenheid beter dan antropologen in staat zijn de zieke mens te begrijpen. Zij pleit voor meer uitwisseling van inzichten tussen medici en antropologen.

[artsen, antropologen, empathie]

A physician's surprise about medical anthropology

The author reacts to an article published in an earlier issue of Medische Antropologie. She criticizes the anthropological view of health care as a form of 'ritual' and 'magic' and emphasizes that health workers are better able to understand sick people due to their greater personal involvement. She advocates more exchange of views between physicians and anthropologists.

[Medical doctors, anthropologists, empathy ]

volledig artikel