Abstracts 9 ( 2 )

ARKO ODERWALD
Geluk laat zich niet vertellen

Waarom spreken mensen zo weinig over geluk? Is het misschien het karakter van geluk dat het zich niet laat vertellen? Is het mogelijk gelukkig te zijn als men een chronische ziekte heeft? En waarom vragen gezondheidswerkers wel naar de klachten en ongemakken van hun cliŽnten maar niet naar hun geluk? Deze vragen komen hier ter sprake. De auteur baseert zijn artikel op romans, autobiografieŽn van zieken en interviews met patiŽnten.

[geluk, chronisch zieken, romans, autobiografieŽn van patiŽnten]

Happiness cannot be told

Why are people so reluctant to speak about happiness? Is it the nature of happiness which makes it impossible to speak about it? And is it possible to experience happiness when you have a terminal or chronic disease? And why do health care workers only ask their clients about discomfort and never about happiness? These questions are discussed in this article, which is based on novels, autobiographies of sick people, and interviews with patients.

[happiness, chronic disease, novels, autobiographies of patients]

volledig artikel

HENNIE R. BOEIJE
Lichaam, identiteit en omgaan met Multiple Sclerose: Een analyse van autobiografieŽn

Door de analyse van vier autobiografieŽn tracht de auteur inzicht te krijgen in de relatie tussen de lichamelijke veranderingen, het dagelijks functioneren en de identiteit van mensen met Multiple Sclerose (MS). In de literatuur over chronische zieken worden het falend lichaam en het gestoorde functioneren voornamelijk als bron van zorgen beschouwd. Deze studie laat zien dat de schrijfsters in staat zijn om in het dagelijks leven strategieŽn te ontwikkelen die geŽnt zijn op de omgang met hun lichaam. Ze leren de signalen te interpreteren en te wegen, ze ontwikkelen nieuwe routines en integreren hulpmiddelen in hun nieuwe geconstrueerde identiteit.

[Multiple Sclerose, autobiografie, lichamelijkheid, identiteit, strategie]

Body, identity and coping with Multiple Sclerosis: An analysis of four autobiographies

The author analyses the autobiographies of four Dutch women suffering from Multiple Sclerosis and tries to gain a deeper insight into how bodily changes, daily coping and identity are related in their lives. The literature on chronic illness usually focuses on the failing body as a reason for care. This study shows that the writers of the autobiographies are able to develop strategies which start out from their own bodies. They learn to interpret and weigh the signals of their bodies. They create new routines and integrate appliances to help them in their newly created identity.

[Multiple Sclerosis, autobiography, bodiliness, identity, strategy]

volledig artikel

ELS VAN DONGEN
Eten, controleren, kicken en verzet: Een zoektocht naar een betekenis van anorexia

In dit artikel gaat de auteur vanuit persoonlijke ervaringen in op de relatie tussen anorexia en culturele betekenissen van voedsel. Zij laat zien dat anorexia kan bestaan dankzij de ideeŽn over en omgang met voedsel in een samenleving. Anorexia wordt in het artikel niet opgevat als een ziekte, maar als een subversieve daad en bepaling van een positie in een groep. Identiteit, reproductie, controle, kick zijn aspecten die belangrijk zijn. De auteur gaat ook in op de vraag naar het belang van eigen ervaringen als analytisch gereedschap in een onderzoek naar de betekenis van ziekte.

[anorexia, voedsel, cultuur, antropologie, identiteit, reproductie, controle, kick, gezondheid]

Eating, controlling, kicking and resisting: Searching for a meaning of anorexia

The author uses her personal experiences with a case of anorexia to connect the eating disorder with the cultural meanings of food. She shows that anorexia can only exist through ideas of food and the way people interact with it. She defines anorexia not as a disease but as a subversive act through which people establish their position within a group. Identity, reproduction, control and experiencing a kick are important aspects in the analysis. The author draws attention to the importance of personal experience as an analytic tool.

[anorexia, food, culture, anthropology, identity, reproduction, control, health]

volledig artikel

WILFRIED SMIS & PATRICK MEURS
Buitenlandse adoptiekinderen: Een psychothapeutisch en antropologisch perspectief

Adoptie verloopt meestal goed. Terzelfdertijd hebben adoptiekinderen meer kans op een problematische ontwikkeling. Binnen de groep adoptiekinderen vormen de buitenlandse kinderen de meest kwetsbare groep. We tonen enkele cijfers hieromtrent en proberen specifieke kwetsbaarheden van deze groep te begrijpen. De problematiek van sommige buitenlandse adoptiekinderen is recent meer onder de aandacht gekomen. Deze bijdrage schetst hun problemen eerst op klinisch psychologisch vlak als een contactstoornis met grote invloed op het gezinsgebeuren. Nadat een klinisch beeld van deze kinderen is geschetst, gaan we in op bepaalde psychotherapeutische mogelijkheden en beperkingen. De contactproblematiek van deze kinderen wordt in het tweede luik van deze bijdrage in verband met een psychologisch antropologische vraagstelling gebracht: hoe beleven deze kinderen hun lichaam dat de oorsprong in een andere cultuur tot uiting kan brengen? We bespreken ook de mate waarin problematische buitenlandse adoptiekinderen hun voorgeschiedenis op creatieve wijze een plaats kunnen geven. De illustraties putten we uit eigen psychotherapeutische ervaring.

[adoptie, buitenlands, cultuur, lichamelijkheid, psychopathologie, psychotherapie, antropologie]

Foreign adoption children: A psychotherapeutic and anthropological perspective

In many West European countries, children have recently been adopted from other cultures. Most of these adoptions have beneficial effects on the child's development. In some cases, however, a serious contact disorder appears: these adopted children do not build up a healthy self-image. It is as if an important part of their history – their origin in another culture – were lost. Sometimes, this history is only expressed through their body. This article shows the difficulties which parents experience in trying to reach them. Psychotherapeutic treatment is directed at helping these children to accept and appreciate their body as a token of their foreign origin.

[adoption, children, foreign, culture, bodiliness, psychotherapy, anthropology]

volledig artikel

RIA REIS
Menselijk materiaal als medicijn: Over rituele moord in Swaziland

Deze bijdrage gaat in op het verschijnsel van rituele moordenin Swaziland. Het fenomeen speelt een belangrijke rol in de discussie over de legitimiteit van de traditionele genezers. In antwoord op beschuildigingen van betrokkenheid bij riuele moorden, komen genezers tot een fundamentele herdefiniŽring van hun werkterrein. Dit roept een vraag op naar de plaats van rituele moord in de traditionele geneeskunde. In de antropologie wordt het verschijnsel als offer geÔnterpreteerd. Hier wordt echter betoogd dat een medische interpretatie meer perspectief biedt dan een religieuze interpretatie. Rituele moord dient te worden beschouwd in de context van de traditionele leer der stoffen. Daarbij vertegenwoordigt menselijk materiaal handelswaarde. Zo wordt een vergelijking mogelijk met de omgang met menselijk materiaal in andere medische tradities, in het bijzonder de biogeneeskunde.

[rituele moord, medicijn, offer, traditionele genezers, biogeneeskunde, handel, menselijk materiaal, Swaziland, Zuidelijk Afrika]

Human material as medicine: On ritual murder in Swaziland

The author discusses ritual murder in Swaziland. The phenomenon is an important factor in the discussion on the legitimacy of Swazi traditional healers. Often healers react to accusations of complicity by redefining their field of activities. This raises the question how ritual murder is related to traditional healing. Usually, the phenomenon is interpreted as a sacrifice. The author, however, argues that an interpretation in terms of medicine offers more perspective than an interpretation in terms of religion. Human material has come to represent a commodity. Thus, ritual murder in Swaziland may be compared with the meaning and use of human material in other medical traditions, including biomedicine.

[ritual murder, medicine, sacrifice, traditional healers, biomedicine, trade, human material, Swaziland, Southern Africa]

volledig artikel

PETER VAN DALEN
Cijferfetisjisme, patronage en burearcratie: Hoe Primary Health Care wordt aangepast aan de belangen van bestuurders in Zuid-Sulawesi, IndonesiŽ

Evenals elders in de wereld stuit de implementatie van Primary Health Care (PHC) in lndonesiŽ op grote problemen. Vooral kwalitatieve aspecten van gezondheidszorgontwikkeling worden verwaarloosd. Voor de verklaring hiervan richt dit artikel zich op stucturele en sociaal-culturele processen die zich binnen en buiten de overheidsbureaucratie afspelen en die effectieve PHC-implementatie in de weg staan. Verantwoordelijken voor PHC-implementatie blijken PHC-beleid aan te passen aan hun eigen belangen ťn de mogelijkheden die de bureaucratische overheidsorganisatie hun aanreikt. Ze versluieren vervolgens de uitvoeringspraktijk naar hun superieuren toe. Dit artikel beschijft bij de gratie van welke mechanismen deze gang van zaken kan bestaan. Bovendien hebben lokale elitegroepen in Zuid-Sulawesi zich machtsposities toegeŽigend in lokale bestuurlijke structuren. Hierdoor kunnen lokale patronagebelangen in de bestuursstructuur vorn krijgen door onderschikking van ontwikkelingsbeleid aan bestuurlijke belangen. PHC-beleid blijkt in IndonesiŽ een zaak van Binnenlands Bestuur.

[Primary Health Care, implementatie, schakelingenperspectief, gezondheidszorg, patronage, bureaucratie, Sulawesi, IndonesiŽ]

Numeric fetishism, patronage and bureaucracy: How Primary Health Care is adapted to the interests of administrators in South Sulawesi, Indonesia

Primary Health Care (PHC) ill Indonesia faces many obstacles. The author explores how local administrators in South Sulawesi impede the implementation of effective PHC. Using a multilevel perspective, he describes the mechanisms by which bureaucrats adjust PHC to serve their own interests.

[Primary Health Care, implementation, multilevel perspective, health care, patronage, bureaucracy, Sulawesi, Indonesia]

volledig artikel