Abstracts 15 ( 2 )

NICOLETTA DIASIO
“Traders, missionaries and nurses”, and much more.
Early trajectories towards medical anthropology in The Netherlands

This article presents a 'far-away vision' on the origin of Dutch medical anthropology. Starting with the hygienists of the Nineteenth Century, it follows the contribution of colonial civil servants at the turn of the Nineteenth Century to the input of American medical anthropology of the 1960s. A great heterogeneity of authors and aims, of fieldwork and frames never impeded the emergence, through common pursuits, of a genuine Dutch medical anthropology. This review of local intellectual traditions reshuffles conventional landmarks between disciplines and reveals their historical and cultural contingencies. Four comments by Annemiek Richters, Anke Niehof, Fenneke Reysoo and Sjaak van der Geest and a reply by the author follow the article.

[medical anthropology, antropologische geneeskunde, misfortune, The Netherlands, European comparatism]

Dit artikel biedt een buitenstaanders blik op de voorgeschiedenis van de medische antropologie in Nederland. Het betoog loopt van de Hygiënisten in de Negentiende Eeuw en koloniale ambtenaren aan het begin van de Twintigste Eeuw tot de invloed van de Amerikaanse medische antropologie in de zestiger jaren van de afgelopen eeuw. Een grote variatie aan auteurs en doelstellingen, veldwerk en denkkaders typeert de Nederlandse medische antropologie. Dit overzicht van locale intellectuele tradities schudt aan de conventionele afscheidingen tussen disciplines en laat hun historische en culturele contingentie zien.

[medische antropologie, antropologische geneeskunde, ongeluk, Nederland, Europese vergelijking]

full text

REBEKAH PARK
Questioning addiction. Conversations with long-term heroin users in Amsterdam

The biomedical focus on heroin has led to the ideological construction of 'addiction,' whereby heroin users become physically dependent upon the drug even to the detriment of their living conditions. Within Western society, heroin carries a particular stigma; it offends cultural values of productivity, self-control, and 'the healthy body.' The addiction ideology created and reinforced by public health officials, medical workers, policy makers, and politicians has shaped the types of health and social services offered to heroin users. Methadone treatments, heroin administering programs, and pathological/behaviour programs centre on the drug, as it is viewed as the perpetrator for human weakness. Through a heroin user's perspective, however, we gain insights into different meanings of health and well-being different from biomedicine, and positive aspects of heroin use. By interviewing five long-term heroin users, we understand that the range of different types of people who use heroin is diverse, that some individuals are capable of quitting heroin or maintain a normal lifestyle with heroin. Norman Zinberg's well-known framework of 'drug, set and setting' in understanding the drugs from a pharmacological, cultural, and contextual point of view is combined with Peter Cohen's contention that drugs are a social construct in order to understand heroin from a more historical, cultural, and political perspective. This paper ultimately aims to change the direction of institutional and social support for heroin users by improving living conditions and reducing social stigmas. Doing so would aid the sector of heroin users who seek help in quitting, improve the social position of a marginalize lifestyle, and address the economic and practical concerns sought out by the public health community.

[long-term heroin use, addiction, biomedicine, policy, myths, stigma, health, wellbeing, The Netherlands]

Het medisch beeld van heroïne heeft geleid tot een ideologische constructie van 'verslaving' waarbij heroïne-gebruikers gezien worden als fysiek afhankelijk van de drug tot schade van hun leefsituatie. In de Westerse maatschappij draagt heroïne een stigma: het botst met belangrijke culturele waarden zoals productiviteit, zelfbeheersing, en een 'gezond lichaam'. Het is deze verslavingsideologie, gecreëerd en versterkt door beleidsmakers, (para)medici, vertegenwoordigers van volksgezondheid en politici, die heeft vorm gegeven aan het type zorg dat aangeboden wordt aan gebruikers van heroïne. Vanuit het perspectief van de gebruiker krijgen wij echter een geheel ander beeld van het effect van heroïne op gezondheid en welzijn. Uit gesprekken met vijf langdurige gebruikers van heroïne wordt duidelijk dat er een grote diversiteit is in typen van heroïne-gebruikers en dat sommigen van hen in staat zijn met gebruik te stoppen of een normaal leven te leiden met heroïne. Dit artikel pleit voor verandering in het beleid van institutionele en maatschappelijke ondersteuning aan heroïne-gebruikers en voor vermindering van het stigma dat op hen geplakt wordt.

[langdurig heroïne-gebruik, verslaving, geneeskunde, beleid, mythen, stigma, gezondheid, welzijn, Nederland]

full text

MIRANDA VAN REEUWIJK
Children's ideas and practices concerning hygiene and disease transmission.
Exploration in a rural town in Benin

In Benin, likemany other Sub Saharan countries, diarrhoea is one of themost prevalent childhood diseases and one with a highmortality rate. Important factors contributing to this high prevalence are a lack of safe water supplies and sanitation and practices of poor hygiene. Because of the household tasks children are involved in, children can have an important influence on the transmission of diseases. They can form a risk group in the transmission of diseases and diarrhoea or help to prevent diseases, depending on their knowledge and ideas about diseases and their hygienic behaviour. Therefore it might be important, for instance for hygiene promotion programs, to obtain knowledge about the ideas of children concerning diarrhoea and disease transmission. This study records the ideas of children in Tchetti, Benin, regarding the topics of dirt, hygiene, disease transmission, diarrhoea and other (gastro-intestinal) diseases and consequences for the practices children display that influence the transmission of diarrhoea.

[Children, dirt, hygiene, disease transmission, diarrhoea, household tasks, kokoro, Benin]

Diarree is in Benin, zoals in vele landen in Sub-Sahara Afrika, een van de meest voorkomende kinderziektes en een met een hoge mortaliteit. Belangrijke factoren die bijdragen tot deze hoge prevalentie, zijn het gebrek aan veilig water en sanitaire voorzieningen en slechte hygiëne. Vanwege de vele taken die kinderen in het huishouden hebben, kunnen zij een belangrijke invloed hebben op het overbrengen en verspreiden van ziekten. Afhankelijk van hun kennis en ideeën omtrent ziekten en afhankelijk van hun hygiënisch gedrag, kunnen kinderen zowel een risicogroep vormen als helpen met het voorkomen van ziekten. Het zou daarom van belang kunnen zijn, bij voorbeeld voor projecten die hygiëne bevorderen, om kennis op te doen met betrekking tot de ideeën van kinderen omtrent diarree en ziektetransmissie. In dit artikel wordt verslag gedaan van een studie naar de ideeën van kinderen in Tchetti, Benin, met betrekking tot de onderwerpen vuil, hygiëne, ziektetransmissie, diarree en andere (gastro-intestinale) ziekten en het gedrag van kinderen dat van invloed is op de overdracht van ziekten.

[kinderen, vuil, hygiëne, ziekte-overdracht, diarree, huishoudtaken, kokoro, Bénin]

full text

ELINE KIEFT & ARKO ODERWALD
“Want we zijn volwassen hoor.”
Handelingsbesluiten tegen de wil van de betrokkene in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking

In dit artikel worden enkele problemen en opvattingen geschetst met betrekking tot besluiten rondom medische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De gegevens werden op kwalitatieve wijze verzameld door middel van participerende observatie bij en open diepte-interviews met bewoners, begeleiders en verwanten. Er bestaat spanning tussen de keuzevrijheid en controle over het eigen leven door mensen met een verstandelijke handicap en de verantwoordelijkheid die begeleiders en verwanten jegens hen voelen.

[verstandelijke beperking, gezondheidsproblemen, autonomie, besluiten voor anderen, proxy conxent, informed consent]

“We are grown-ups,” Medical decisions against the will of patients in a home for mentally handicapped people

This article describes some problems and ideas about the decisions concerning the health of persons with mental disability, based on qualitative research. The data was gathered by participant observation and unstructured in-depth interviews with clients, staff and family. Autonomy and freedom of choice of the clients are at odds with the sense of responsibility that is felt by the staff and relatives towards them.

[mental disability, health problems, autonomy, proxy consent, informed consent]

volledig artikel

ELS VAN DONGEN
Navigating relationality.
A note about 'unusual' methods in settings with 'unusual' speech

Haste to thy audience, Night with her will bring,
Silence; and Sleep, listening to thee, will watch;
Or we can bid his absence, till thy song
End, and dismiss thee ere the morning shine.

(Paradise Lost, John Milton, Book 7)
The author focuses on techniques to build rapport with informants during fieldwork. She argues that, although silence of informants is meaningful and has to be respected, it is sometimes necessary to have verbal accounts. Sketching, filming or photographing may be used as social events that establish rapport and contact with informants who have problems with 'common' communication. She illustrates her argument with examples of her own fieldwork in a psychiatric hospital in The Netherlands.

[silence, speaking, fieldmethods, communication, personal talents, drawing, psychiatric hospital]

In deze notitie richt de auteur zich op technieken die men kan gebruiken om contact met informanten te maken. De auteur betoogt dat, hoewel zwijgen van informanten betekenisvol is en moet worden gerespecteerd, het soms noodzakelijk is verbale communicatie te hebben. Tekenen, filmen of fotograferen kunnen worden gebruikt als sociale gebeurtenissen die een bepaalde verstandhouding tot stand brengen en contact met mensen die communicatieproblemen hebben. De auteur illustreert haar betoog met voorbeelden uit eigen veldwerk in een Nederlands psychiatrisch ziekenhuis.

[zwijgen, spreken, veldwerk methoden, communicatie, persoonlijke talenten, tekenen, psychiatrisch ziekenhuis]

full text